รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

​​
คณะกรรมการตรวจสอบ
  1. คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย

    ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ

  2. คุณประพันธ์ อัศวอารี

    กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ

  3. คุณวราวรรณ เวชชสัสถ์

    กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ

ดาวน์โหลด กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

 
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ