รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

​​

นโยบายต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีเจตนาจูงใจให้เกิด การดำเนินการ หรือเกิดการกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

นโยบายดังกล่าวยังกำหนดให้มีความโปร่งใสในการบริจาคเพื่อการกุศล การให้ของขวัญทางธุรกิจ และการสนับสนุนในกิจกรรมใดๆ เพื่อมิให้เป็นการกระทำเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าจะกับภาครัฐ หรือภาคเอกชน

 

การดำเนินการภายใต้นโยบายฉบับนี้

บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นจากการดำเนินการในด้านต่างๆ อาทิเช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การสร้างสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคู่ค้า และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เป็นต้น และได้นำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา “แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต” ซึ่งมีข้อกำหนดโดยสรุป ดังนี้

 
 
  1. บริษัทไม่มีแนวปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
  2. บริษัทกำหนดให้การบริจาคมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินการด้านสาธารณกุศล หรือเพื่อเป็นการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเท่านั้น
  3. บริษัทมีนโยบายให้เงินสนับสนุนเฉพาะกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ หรือเพื่อชื่อเสียงที่ดีของบริษัท โดยไม่มีเจตนาแอบแฝงเพื่อความได้เปรียบทางการค้า
  4. บริษัทมีนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานไม่พึงรับ หรือให้ของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกินความจำเป็น หรือเกินความเหมาะสมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคลอื่นใด
 

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการที่ดีทำหน้าที่กำกับดูแล และควบคุมดูแลเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต และกำหนดให้สำนักกำกับการปฏิบัติงานทำหน้าที่ศึกษา ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในขณะเดียวกัน สำนักกำกับการปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการกำกับกิจการที่ดี มีหน้าที่ให้ความรู้แก่พนักงานในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกๆ ไตรมาส และจัดอบรมพนักงานปัจจุบันเป็นประจำทุกปีควบคู่กับการให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านการป้องกันการฟอกเงินและการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ