รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามกรอบมาตรฐานสากลอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมกิจกรรมหลักและความเสี่ยงในทุกๆ ด้าน โดยจัดให้มีการระบุปัจจัยและเหตุที่มาของความเสี่ยง มีการประเมิน วิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง มีการจัดการ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็นสำคัญ และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ