รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

​​

นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML/CFT-WMD)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บทนำ

     บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของ กฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันปัญหาการฟอกเงินและปัญหาการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Weapons of Mass Destruction : AML/CFT-WMD) และมุ่งมั่นในการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือหรือช่องทางของกระบวนการฟอกเงิน หรือกระบวนการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนด “นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML/CFT-WMD)” ฉบับนี้


วัตถุประสงค์

     เป็นกรอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน และการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่เกี่ยวข้อง


ขอบเขต

     นโยบายฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน นายหน้า และพันธมิตรทางธุรกิจ


คำนิยาม

     "ลูกค้า"

หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ซึ่งสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมกับบริษัท ได้แก่ ลูกค้าประกันชีวิต ลูกค้าสินเชื่อ ลูกค้ากองทุนรวม

     “การฟอกเงิน”

หมายความว่า การนำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมาเปลี่ยนสภาพให้เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาอย่างถูกต้อง หรือการเปลี่ยนสภาพเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายให้ดูเสมือนว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย

     “ธุรกรรม”

หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญาหรือการดำเนินการใด ๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

     “การก่อการร้าย”

หมายความว่า การกระทำที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวล กฎหมายอาญา หรือการกระทำที่เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของอนุสัญญาและพิธีสาร ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือรับรอง ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำที่เป็นความผิดนั้นได้กระทำขึ้นในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร

     “บุคคลที่ถูกกำหนด”

หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อ ซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกําหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและสำนักงานได้ประกาศรายชื่อนั้น หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อที่ศาลได้พิจารณาและมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง


​ข้อกำหนดของนโยบาย

1. การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทำลายล้างสูง

     บริษัทกำหนดให้มีมาตรการประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามที่กฎหมายกำหนดและให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ได้แก่

  1. การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร
  2. การบริหารความเสี่ยงสำหรับลูกค้า
  3. การบริหารความเสี่ยงสำหรับคู่ค้า

2. การรับลูกค้า

     บริษัทกำหนดกระบวนการต่าง ๆ เพื่ออนุมัติหรือปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมกับลูกค้า ได้แก่ การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า การตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

3. มาตรการควบคุมภายใน

     บริษัทกำหนดวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภายในองค์กรและขนาดธุรกิจ

4. การรายงานการทำธุรกรรมไปยังสำนักงาน ปปง.

     บริษัทมีการกำหนดหลักเกณฑ์การรายงานธุรกรรมที่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกำหนด

5. การเก็บรักษาข้อมูลการจัดให้ลูกค้าแสดงตน ข้อมูลการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและข้อมูลการรายงานธุรกรรม

     บริษัทกำหนดให้มีวิธีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารของลูกค้าเกี่ยวกับการแสดงตน การทำธุรกรรม และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า รวมถึงรายงานธุรกรรม ด้วยวิธีการที่ปลอดภัย น่าเชื่อถือ รักษาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ในการตรวจสอบและเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงตามกฎหมาย รวมทั้งสามารถเรียกดูหรือส่งมอบรายละเอียดดังกล่าวได้ตามที่สำนักงาน ปปง. กำหนด

6. การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

     บริษัทต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า ผู้ทำธุรกรรมครั้งคราว คู่ค้า รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ก่อนที่จะอนุมัติดำเนินการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรม เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทถูกบุคคลที่ถูกกำหนดใช้เป็นช่องทางในการสนับสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

     กรณีที่บริษัทพบว่า ลูกค้า ผู้ทำธุรกรรมครั้งคราว บุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือคู่ค้า เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ให้บริษัทปฏิเสธหรือยุติการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนด และดำเนินการกับบุคคลดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

7. การฝ่าฝืน

     การฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ให้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณสำหรับบุคคลขององค์กร และผู้ที่ฝ่าฝืนอาจจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง


​การทบทวนนโยบาย

     บริษัทกำหนดกระบวนการในการพิจารณาเพื่อทบทวนและปรับปรุงนโยบายของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ