รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

​​

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและสินบน
​(Anti-Bribery and Corruption Policy)

บทนำ

     บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยจริยธรรม ความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ บริษัทได้เข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันและสินบนทุกรูปแบบ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและสินบน (“นโยบาย”) ฉบับนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์

     นโยบายฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกรอบแนวทางสำหรับกรรมการ บุคลากรของบริษัททุกระดับ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงผู้กระทำการแทนบริษัท ในการถือปฏิบัติตามความรับผิดชอบและหน้าที่ของตน ซึ่งรวมถึงการป้องกัน ดูแล และไม่กระทำการใด ๆ ที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน และการไม่เกี่ยวข้องกับสินบน เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขต

     นโยบายนี้ใช้กับกิจกรรมดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมเรียกว่า “บริษัท” โดยบุคลากรของบริษัท บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงผู้กระทำการแทนบริษัท ต้องศึกษาทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท และ/หรืออาจต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ตลอดจนการสิ้นสุดสัญญาจ้าง

คำนิยาม

“การคอร์รัปชัน”
หมายถึง การให้หรือเสนอให้ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำการหรือละเว้นกระทำการตามหน้าที่ หรือทำให้เกิดการใช้อำนาจหน้าที่อย่างไม่ถูกต้อง เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจของบริษัท

 

“สินบน”
หมายถึง การให้ เสนอให้ หรือรับ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ เจ้าหน้าที่เอกชน เพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ขัดต่อกฎหมาย หลักจริยธรรม หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยแรงจูงใจดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของเงิน ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง รางวัล ทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจของบริษัท หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ทั้งนี้ บริษัทไม่กำหนดเกณฑ์จำนวนเงินหรือมูลค่าขั้นต่ำ เพื่อใช้เป็นข้อยกเว้นสำหรับการให้หรือรับสินบนทุกกรณี

 

“บุคลากรของบริษัท”
หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร ลูกจ้าง และพนักงานทุกระดับของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 

“บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท“
หมายถึง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือบุคคลใด ซึ่งกระทำการเพื่อหรือในนามของบริษัท

 

นโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชันและสินบน

     การไม่อดทนต่อการคอร์รัปชันและสินบน (Zero Tolerance)

บริษัทไม่สนับสนุนการให้หรือรับ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีเจตนาจูงใจให้เกิดการกระทำหรือการละเว้นการกระทำใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนจะถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันและสินบน

     ประเภทรายการที่มีความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันและสินบน

การคอร์รัปชันและสินบนอาจเกิดได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้ของขวัญ การต้อนรับ การบริจาคเพื่อการกุศล การเป็นผู้ให้การสนับสนุน ค่าอำนวยความสะดวก การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การจัดจ้างพนักงานรัฐ เป็นต้น

     ของขวัญและการต้อนรับ
     ​ของขวัญและการต้อนรับอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันและสินบน บริษัทจึงมีนโยบาย No Gift Policy เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันและสินบน และเป็นแนวทางสำหรับบุคลากรของบริษัทในการไม่รับหรือไม่ให้ของขวัญหรือการต้อนรับ อย่างไรก็ตาม การรับหรือการให้ของขวัญหรือการต้อนรับที่เป็นไปตามประเพณีนิยม แนวปฏิบัติ และจรรยาบรรณที่บริษัทกำหนด เป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้

     การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้การสนับสนุน
     บริษัทสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับชุมชน ทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงให้กับสังคม การบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้การสนับสนุนแสดงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์อันมิชอบ บริษัทกำหนดให้มีมาตรการในการพิจารณาการบริจาคเพื่อการกุศลและการพิจารณาให้การสนับสนุน ทั้งในมิติของผู้รับบริจาคหรือขอรับการสนับสนุน รวมถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ก่อนการบริจาค หรือให้ การสนับสนุน เพื่อป้องกันการใช้ช่องทางดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการคอร์รัปชันและติดสินบน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์โดยมิชอบต่อบริษัทหรือบุคคลอื่นใด ทั้งนี้ การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้การสนับสนุนต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตและสอดคล้องกับระเบียบ นโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วย

     ค่าอำนวยความสะดวก
     บริษัทไม่มีนโยบายการจ่ายค่าอำนวยความสะดวกที่อาจนำไปสู่การคอร์รัปชันและสินบน

     การสนับสนุนทางการเมือง
     การสนับสนุนทางการเมือง หมายถึง การให้ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิ หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
​     บริษัทเป็นองค์กรทางธุรกิจที่เป็นกลางทางการเมือง และไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมือง ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

     การจัดจ้างพนักงานรัฐ
     บริษัทจะพิจารณาการว่าจ้างหรือจัดจ้างพนักงานรัฐหรืออดีตพนักงานรัฐตามความเหมาะสมตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและคำนึงถึงการไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทับซ้อนหรือก่อให้เกิดช่องทางการคอร์รัปชันหรือติดสินบนได้ รวมถึงการพิจารณาถึงเงื่อนเวลาโดยพนักงานรัฐต้องพ้นจากสถานภาพแล้ว ก่อนวันที่สมัครเป็นพนักงานของบริษัท

     มาตรการป้องกันการคอร์รัปชันและสินบน

     บริษัทจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและสินบนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บุคลากรของบริษัทต้องทำความเข้าใจลักษณะและประเภทของรายการที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชันหรือสินบน ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถรับมือเหตุการณ์การคอร์รัปชันและสินบนที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงานได้ อย่างเหมาะสม

     บุคลากรของบริษัทและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทต้องถือปฏิบัติตามนโยบายนี้ ด้วยความซื่อสัตย์อย่างเคร่งครัด รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันและสินบนและไม่เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ดังกล่าว หากพบเห็นการคอร์รัปชัน การติดสินบน หรือเหตุที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชันหรือการติดสินบน ต้องแจ้งไปยังผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา หรือช่องทางการแจ้งเบาะแสที่บริษัทกำหนดโดยไม่ชักช้า รวมถึง ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

     บุคลากรของบริษัท บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท และผู้กระทำการแทนบริษัท ซึ่งปฏิเสธ การกระทำที่อาจเข้าข่ายว่าเป็นการคอร์รัปชันหรือติดสินบน จะไม่ถูกลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือได้รับ ผลทางลบใด ๆ แม้การปฏิเสธการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

     เพื่อให้มีการดำเนินการต่อต้านการคอร์รัปชันที่เป็นรูปธรรม และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการคอร์รัปชันและสินบนให้เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ และจัดให้ มีการทบทวนแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

การทบทวนนโยบาย

     บริษัททบทวนนโยบายอย่างสม่ำเสมอหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญ

อนุมัติตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ