รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

​​
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  1. ดร.ศิริ การเจริญดี

    ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  2. คุณชัย โสภณพนิช

    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  3. คุณโทโมฮิโระ เยา

    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทดแทนกรรมการ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือพ้นสภาพการเป็นกรรมการในทุกกรณี โดย พิจารณาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง เพื่อ เสนอความเห็นตอ่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือขออนุมัติต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับ ของบริษัทแล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทดแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองผู้จัดการใหญ่ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่นๆ โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณากำหนด ปรับปรุงค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ ของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงที่สูงกว่าหรือเทียบเท่า รองผู้จัดการใหญ่ ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขอ อนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ตามข้อบังคับของบริษัท
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ