รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงต่างๆของบริษัท

​จึงกำหนดให้ทุกหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และให้หน่วยงานตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

การควบคุมภายในของบริษัทถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน โดยแฝงอยู่กับการปฏิบัติงานปกติในทุกหน้าที่และทุกระดับ โดยเฉพาะกิจกรรมทางการเงินและกิจกรรมหลัก อันได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย การจัดการค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยต่อ การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น การรับเงินและการจ่ายเงิน โดยกระบวนการควบคุมภายในจะต้องชัดเจน เชื่อมโยง และมีประสิทธิภาพเพียงพอ สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ